LEGISLACIÓ

Agència de Protecció de Dades  : Per a la defensa i protecció  de la privacitat i honorabilitat de les persones. Les empreses i estaments, tenen l’obligatorietat de declarar la tinença d’informació de particulars en bancs de dades, així com de les característiques d’aquesta informació.L’incompliment d’aquesta obligació por donar lloc a sancions importants.

dint

Consulta : www.agpd.es Tel 901 100 099

 

Registre de dominis en el Registre Mercantil. De conformitat amb la llei 34/2002 de 11 de Juliol, s’han de registrar al Registre Mercantil els dominis de que disposin les societats. consulta: www.lssi.es